هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS18

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس

هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS17

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس

هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS16

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس

هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS15

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس
هدایای تبلیغاتی خودکار – کد RS18

هدایای تبلیغاتی خودکار کد RS18: از هدایای تبلیغاتی دسته خودکار تبلیغاتی فلزی بیشتر برای محافل رسمی  استفاده میشود ومیتوان برای آن جعبه سفارش داد در حالی که در نمایشگاه ها و محافل غیر رسمی تر که هدایای تبلیغاتی جنبه ارائه کارت ویزیت را دارد از خودکار تبلیغاتی پلاستیکی استفاده میشود بنابراین بهتر است برای ارائه هدایای تبلیغاتی خود که خودکار تبلیغاتی فلزی است از جعبه نیز استفاده کنیم . جعبه ها جلوه رسمی و زیبایی را به هدایای تبلیغاتی ما میدهند.