فلش مموری کریستالی- کد F61

فلش مموری کریستالی- کد F61

فلش مموری کریستالی- کد F61 : فلش مموری کریستالی از گروه فلش مموری تبلیغاتی بوده

همان طور که از نام آن پیداست در متریال خود دارای کریستال میباشد .

این هدایای تبلیغاتی از دو ترکیب فلز و کریستال ساخته شده .

قسمت کریستالی این هدایای تبلیغاتی قابلیت حک لیزر را دارد .

این هدایای تبلیغاتی از انواع فلش مموری های خاص و لوکس است

که افراد این هدایای تبلیغاتی را برای مخاطبان ویژه خود در نظر میگیرند .

فلش مموری کریستالی دارای یک قسمت کریستالی درانتهای فلش ویک قسمت فلزی که چیپ ست فلش مموری است میباشد

فلش مموری کریستالی از گروه فلش مموری تبلیغاتی بوده

همان طور که از نام آن پیداست در متریال خود دارای کریستال میباشد .

این هدایای تبلیغاتی از دو ترکیب فلز و کریستال ساخته شده .

قسمت کریستالی این هدایای تبلیغاتی قابلیت حک لیزر را دارد .

این هدایای تبلیغاتی از انواع فلش مموری های خاص و لوکس است

که افراد این هدایای تبلیغاتی را برای مخاطبان ویژه خود در نظر میگیرند .

فلش مموری کریستالی دارای یک قسمت کریستالی درانتهای فلش ویک قسمت فلزی که چیپ ست فلش مموری است میباشد

فلش مموری کریستالی- کد F61 : فلش مموری کریستالی از گروه فلش مموری تبلیغاتی بوده

همان طور که از نام آن پیداست در متریال خود دارای کریستال میباشد .

این هدایای تبلیغاتی از دو ترکیب فلز و کریستال ساخته شده .

قسمت کریستالی این هدایای تبلیغاتی قابلیت حک لیزر را دارد .

این هدایای تبلیغاتی از انواع فلش مموری های خاص و لوکس است

که افراد این هدایای تبلیغاتی را برای مخاطبان ویژه خود در نظر میگیرند .

فلش مموری کریستالی دارای یک قسمت کریستالی درانتهای فلش ویک قسمت فلزی که چیپ ست فلش مموری است میباشد

فلش مموری تبلیغاتی