فلش مموری کریستالی- کد F60

فلش مموری کریستالی- کد F60

 فلش مموری کریستالی- کد F60 : این فلش مموری تبلیغاتی که از شاخه های فلش مموری کریستالی میباشد

با توجه به ساده بودن فلش به شکل عطرهای اشانتیونی تشکیل شده از یک درب فلزی

زیبا با ابعاد استاندارد جنس این فلش مموری کریستالی بوده

در قسمت بالایی این جنس از ابعاد فلزی درست شده

که با در نظر گرفتن اسم برند شرکت برای انجام لیز شدن میباشد

که زمانی که حک لیز میشود

در داخل ان یک چراغ ریز دارد به شکل ابی موقع بک اپ گرفتن داخل کریستال روشن میشود که انرا خیلی زیبا میکند .

 فلش مموری کریستالی- کد F60 : این فلش مموری تبلیغاتی که از شاخه های فلش مموری کریستالی میباشد

با توجه به ساده بودن فلش به شکل عطرهای اشانتیونی تشکیل شده از یک درب فلزی

زیبا با ابعاد استاندارد جنس این فلش مموری کریستالی بوده

در قسمت بالایی این جنس از ابعاد فلزی درست شده

که با در نظر گرفتن اسم برند شرکت برای انجام لیز شدن میباشد

که زمانی که حک لیز میشود

در داخل ان یک چراغ ریز دارد به شکل ابی موقع بک اپ گرفتن داخل کریستال روشن میشود که انرا خیلی زیبا میکند .

 این فلش مموری تبلیغاتی که از شاخه های فلش مموری کریستالی میباشد

با توجه به ساده بودن فلش به شکل عطرهای اشانتیونی تشکیل شده از یک درب فلزی

زیبا با ابعاد استاندارد جنس این فلش مموری کریستالی بوده

در قسمت بالایی این جنس از ابعاد فلزی درست شده

که با در نظر گرفتن اسم برند شرکت برای انجام لیز شدن میباشد

که زمانی که حک لیز میشود

در داخل ان یک چراغ ریز دارد به شکل ابی موقع بک اپ گرفتن داخل کریستال روشن میشود که انرا خیلی زیبا میکند .