فلش مموری کارتی OTG - کد B26

فلش مموری کارتی otg
فلش مموری کارتی OTG — کد B26

فلش مموری کارتی OTG : فلش مموری کارتی یکی از هدایای تبلیغاتی بسیار مرسوم در زمینه تبلیغات است .

فلش مموری کارتی OTG طراحی وچاپ شده و داخل کاور چرمی به عنوان هدایای تبلیغاتی هدیه داده میشود .

این هدایای تبلیغاتی در 2 طرح متفاوت با کارایی متفاوت موجود میباشد .

که یکی نمونه معمولی این هدایای تبلیغاتی است

که کارایی آن صرفا فلش مموری است

و نمونه دیگر این هدایای تبلیغاتی OTG است

که دارای 2کارکرد است اتصال به تلفن همراه و اتصال به سیستم رایانه .

فلش مموری کارتی OTG — کد B26

فلش مموری کارتی OTG : فلش مموری کارتی یکی از هدایای تبلیغاتی بسیار مرسوم در زمینه تبلیغات است .

فلش مموری کارتی OTG طراحی وچاپ شده و داخل کاور چرمی به عنوان هدایای تبلیغاتی هدیه داده میشود .

این هدایای تبلیغاتی در 2 طرح متفاوت با کارایی متفاوت موجود میباشد .

که یکی نمونه معمولی این هدایای تبلیغاتی است

که کارایی آن صرفا فلش مموری است

و نمونه دیگر این هدایای تبلیغاتی OTG است

که دارای 2کارکرد است اتصال به تلفن همراه و اتصال به سیستم رایانه .

فلش مموری کارتی OTG — کد B26

فلش مموری کارتی OTG : فلش مموری کارتی یکی از هدایای تبلیغاتی بسیار مرسوم در زمینه تبلیغات است .

فلش مموری کارتی OTG طراحی وچاپ شده و داخل کاور چرمی به عنوان هدایای تبلیغاتی هدیه داده میشود .

این هدایای تبلیغاتی در 2 طرح متفاوت با کارایی متفاوت موجود میباشد .

که یکی نمونه معمولی این هدایای تبلیغاتی است

که کارایی آن صرفا فلش مموری است

و نمونه دیگر این هدایای تبلیغاتی OTG است

که دارای 2کارکرد است اتصال به تلفن همراه و اتصال به سیستم رایانه .