فلش مموری تبلیغاتی D300

فلش ممورهای تبلیغاتی از جمله فلش مموریهای فلزی این فلش با یک استیل محکم و قوی بوده است که در پش این فلش میتوان حک لیزر انجام داد و

فلش مموری تبلیغاتی D300

فلش مموری تبلیغاتی D301

این فلش مموری تبلیغاتی بصورت کلید بوده وطرح واندازه ان بسیار مناسب تبلغ بوده و ظرفیت داخلی ان 16 گیگ هست و سازنده چیپست ان از

فلش مموری تبلیغاتی D301

فلش مموری تبلیغاتی D302

این فلش مموری تبلیغاتی به نسبت فلش ممورهای کارتی از سرعت خیلی خوب برخوردار بوده است که در سطح ان یک منحنی خالی دارد و بدلیل

فلش مموری تبلیغاتی D302

فلش مموری تبلیغاتی D303

این فلش مموری تبلیغاتی ازجنس فلزی باظرفیت کامل و واقعی وبا پردازش سرعت بالا و ایدال هست که به دلیل رنگ طلایی ان این فلش مموری را نسبت به

فلش مموری تبلیغاتی D303

فلش مموری تبلیغاتی D304

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

فلش مموری تبلیغاتی D304

فلش مموری تبلیغاتی D305

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

فلش مموری تبلیغاتی D305

فلش مموری تبلیغاتی D306

فلش مموری تبلیغاتی D306

فلش مموری تبلیغاتی D306

فلش مموری تبلیغاتی D307

فلش مموری تبلیغاتی D307

فلش مموری تبلیغاتی D307

فلش مموری تبلیغاتی D308

فلش مموری تبلیغاتی D308

فلش مموری تبلیغاتی D308

فلش مموری تبلیغاتی D309

فلش مموری تبلیغاتی D309

فلش مموری تبلیغاتی D309

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Title Text